برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاهDisaater and Emergency Medical Management Center

فهرست اصلی
  مطالب آموزشی

    HICS

  وبینار ارزیابی صحنه و مدیریت بحران

کلاس های آموزشی سنجه های اعتبار بخشی

فعال سازی برنامه پاسخ

وبینار برنامه پاسخ به حوادث در بیمارستان

وبینار سناریو نویسی


دستورالعمل تخلیه بیمارستان

EOP 2  

اصول و کلیات هماهنگی در بحران

(SوPکارکردهای )EOP

EOP (Mکارکردهای)

EOPآموزش کلی

ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان ها در حوادث و بلایا

سناریوهای ملی

کارگاه ملی برنامه پاسخ نظام سلامت به بلایا و فوریتها

کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

کتاب برنامه ملی پاسخ سلامت در بلایا

مجموعه ابزارهاي ارزیابی مخاطرات و شاخصهاي توانمند
ي

Tirage-START-DrMoradian 2021 -B 

TOT(Training Of Trainer ) EOP

ارزیابی خطر

اصول پاسخ به حوادث شيميايي  2

آشنایی با مبانی حوادث و بلایا در نظام سلامت


EOPآموزش

etebarbakhshi_standard_book_98

ابزار ملی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا

استانداردهای مدیریت خطر در اعتباربخشی


EWS


START TRIAGE

تاب آوری در بحران

دستورالعمل مراکز بهداشتی و درمانی در مقابل سیل دیماه 98

ابعاد اجتماعی کووید -19 خانکه

رسانه اجتماعی و تاب آوری

مدل های تاب آوری اجتماعی و سوانح طبیعی

مروری بر تعاریف مدل های تاب آوری زنان

HICS

مدیریت خطر سیل

مدیریت خطر زلزله


CamScanner ۰۱-۱۱-۲۰۲۲ ۱۳.۳۱

مدیریت خطر سیل

مدیریت صحنه مواد شیمیایی

طراحی تمرین