پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
 
 
  برنامه آموزشی

 

برنامه های اجرایی آموزش

1.        نیاز سنجی آموزشی

2.        برگزاری دوره های آموزشی غیر کد دار اخلاق پزشکی

3.        برگزاری دوره های آموزشی غیر کد دار حاکمیت بالینی

4.        آموزش همگانی

5.        ارزیابی آموزش پرسنل ( تدوین برنامه ارزیابی)

6.        تهیه و تجهیز کتابخانه ( استخراج کتاب های مفید)

7.       برگزاری دوره های آموزشی کد دار و دوره توجیهی بدو خدمت دانشگاه (مراجل اجرایی و برگزاری آزمون)

8.       برگزاری دوره های آموزشی غیر کد دار( بدو خدمت)

9.       تهیه و انتشار مطالب آموزشی ( تهیه پمفلت و بروشور آموزشی)

10.   تهیه و تجهیز کتابخانه (تهیه لیست کتاب جهت خرید و تهیه کمد و سایر اقلام جهت نگهداری)

11.   تهیه شناسنامه آموزشی

12.   برگزاری دوره های آموزشی غیر کد دار ( کارگاه ها)

13.   تجهیز و راه اندازی SKILL LAB

14.   سامان دهی مربی یا رابط آموزشی

15.   ارزیابی آموزش پرسنل (انجام ارزیابی دوره ای)

16.   ایجاد پایگاه آموزشی

17.   پیگیری تحصیلات تکمیلی پرسنل

18.   گزارش عملکرد سه ماهه وسالانه

19.   سطح بندی آموزشی تکنسین ها