پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
 


 
  تحقیق و پژوهش

کمیته تحقیق و پژوهش

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پژشکی استان آذربایجان شرقی

رسالت

کمیته تحقیق و توسعه به عنوان متولی انجام  طرح های تحقیقاتی به دنبال بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی در عرصه ملی و بین الملی و برقراری ارتباط فعال با مدیران و و سیاست گزاران به منظور تحقق نظام مدیریتی مبتنی بر دانش در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی می باشد

پژوهش های انجام شده


 بررسی وضعیت آمادگی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در شرلیط اضطراری در سال1389
(پذیرش اولین کنگره ملی فوریت های پزشکی 1390
 


بررسي  ميزان استقبال و اثربخشي برنامه آموزش مجازي عفونت هاي حاد تنفسي كودكان دربين پزشكان شاغل
(پذیرش چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی1389 )


بررسی زیر ساخت های لازم برای ایجاد سیستم الکترونیکی در اورژانس پیش بیمارستانی
 (پذیرش چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی
1389 )

ارزیابی نیازهای آموزشی جهت آمادگی در شرایط اضطراری تکنسین فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی
(پذیرش اولین گنگره ملی فوریت های پزشکی 1390)

مدیریت درمان از طریق مرکز مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه : مروری بر زلزله آذربایجان شرقی سال 1391  (اهر،هریس، ورزقان)
( پذیرش دومین گنگره ملی فوریت های پزشکی 1391)

بررسی آمادگی تکنسین های فوریت های پزشکی درمقابله با بیوتروریسم درپرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی سال 1391 
پذیرش دومین گنگره ملی فوریت های پزشکی 1392)

بررسی میزان آگاهی و شناخت تکنسین های فوریت های از شرح وظایف و حیطه مسئولیتهای خود در انجام ماموریت های اورژانسی
پذیرش اولین در گنگره ملی فوریت های پزشکی 1391