يکشنبه 28 مهر 1398 - 20 صفر 1441
تاریخ : دوشنبه 19 تير 1391     |     کد : 70

وقتی با تلفن اورژانس تماس میگیرید

نقاط مهم در در زمانهائیکه با اورژانس تماس میگیرید

وقتی با تلفن اورژانس تماس میگیرید به نقاط مهمی که در ذیل است توجه کنید:
درتماس با مرکز اورژانس سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید تمام اطلاعات مورد نیاز اورژانس را ارایه کنیدنام خود را درست بیان کنید.
محل دقیق حادثه.
در صورت امکان،نام یا شماره جاده را بدهید.
لاین محل وقوع حادثه و هرگونه تقاطع یا نشانه دیگر را ذکر کنید.
تعداد، جنس و سن تقریبی مصدومان و هر چیزی که در مورد وضیعت آنها می دانید.
جزئیات هر نوع خطر مثل گاز، مواد سمی، صدمه خطوط نیرو یا وضع آب و هوا.


نوشته شده توسط   حبیب حسینقلی زاده   
بازگشت