سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان


دکتر روز به رجایی
ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی