يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان


دکتر روز به رجایی
ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی