شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با حوض آب

احیا موفق کودک یک ساله

مطالب/ احیا موفق کودک یک ساله

                           
      احیا موفق کودک یک ساله مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: تکنسینهای پایگاه فوریتهای پزشکی شهرستان قره آغاج در اعزام ماموریت غرق شدگی کودک یک ساله, با نفسهای بیمار جانی دوباره یافتند

سه شنبه 9 شهريور 1395