سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس 115میانه

تصادف  تریلی با وانت درکیلومتر180محورزنجان به میانه  دوفوتی درپی داشت

مطالب/ تصادف تریلی با وانت درکیلومتر180محورزنجان به میانه دوفوتی درپی داشت

                           
      تصادف  تریلی با وانت درکیلومتر180محورزنجان به میانه  دوفوتی درپی داشت تصادف تریلی با وانت درکیلومتر180محورزنجان به میانه دوفوتی درپی داشت
چهارشنبه 17 شهريور 1395