شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای کوه کمری

آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری

مطالب/ آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری

                           
      آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری آتش سوزی ناشی از واژگونی سماوردر منزل مسکونی درروستای کوه کمری ازتوابع شهرستان مرند باعث سوختگی سه نفرازاعضای یک خانواده شد.

چهارشنبه 31 شهريور 1395