چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای آلمالی

واژگونی تراکتور در آذرشهر

مطالب/ واژگونی تراکتور در آذرشهر

                           
      واژگونی تراکتور در آذرشهر واژگونی تراکتور در روستای آلمالی داش آذرشهر راننده را به کام مرگ فرستاد
دوشنبه 1 آذر 1395