چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
  برچسب شده با مرد بنابی
مطالب/ با اقدامات کارشناسان اورژانس بناب آقای 47ساله بنابی به زندگی بازگشت.                            
      اقدامات پیشرفته احیاء قلبی ریوی به مرد بنابی زندگی دوباره بخشید.
پنجشنبه 25 آذر 1395