پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با حوادث غیر مترقبه

کسب مقام سومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کارگروه حوادث غیر مترقبه( EOC)

مطالب/ کسب مقام سومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کارگروه حوادث غیر مترقبه( EOC)

                           
      کسب مقام سومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کارگروه حوادث غیر مترقبه( EOC) کسب مقام سومی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کارگروه حوادث غیر مترقبه( EOC)
دوشنبه 25 مرداد 1395