چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مسابقه اورژاتس

اسامی آثار راه یافته به اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها مشخص گردید.

مطالب/ اسامی آثار راه یافته به اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها مشخص گردید.

                           
      اسامی آثار راه یافته به اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها مشخص گردید. پیرو اعلام دبیرخانه اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها اسامی آثار راه یافته به نمایشگاه این مسابقه اعلام گردید.
جمعه 24 شهريور 1396