پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خانواده های پرسنل

از بازنشستگان مرکز فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی تقدیر بعمل آمد.

مطالب/ از بازنشستگان مرکز فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی تقدیر بعمل آمد.

                           
      از بازنشستگان مرکز فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی تقدیر بعمل آمد. همزمان با اولین روز هفته بزرگداشت فوریت های پزشکی، بازنشستگان و خانواده های پرسنل متوفی این مرکز مورد تقدیر قرار گرفتند
چهارشنبه 29 شهريور 1396