يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با نقاشی با پروانهها

بیانیه هیئت داوران نخستین مسابقه نقاشی با پروانه ها

مطالب/ بیانیه هیئت داوران نخستین مسابقه نقاشی با پروانه ها

                           
      بیانیه هیئت داوران نخستین مسابقه نقاشی با پروانه ها نخستین مسابقه نقاشی با پروانه ها در شرایطی برگزار می شود که سر آغاز تلاش های فرهنگی هنری به منظور ثبت، حفظ و اشاعه فرهنگ امداد و نجات و اورژانس و کمک به انتشار گسترده تر آن و ارزش های جاویدانی که مرتبط با رسالت سازمانی مرکز فوریتهای پزشکی است، می باشد.
يکشنبه 2 مهر 1396