يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با خودرو پراید

سه کشته وزخمی براثر برخورد خودرو پراید  با دیواره کنار جاده در محور میانه میاندواب

مطالب/ سه کشته وزخمی براثر برخورد خودرو پراید با دیواره کنار جاده در محور میانه میاندواب

                           
      سه کشته وزخمی براثر برخورد خودرو پراید  با دیواره کنار جاده در محور میانه میاندواب سه کشته وزخمی براثر برخورد خودرو پراید با دیواره کنار جاده در محور میانه میاندواب
شنبه 12 اسفند 1396