پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدید دانش آموزان

در هفته سلامت برگزار شد

مطالب/ در هفته سلامت برگزار شد

                           
      در هفته سلامت برگزار شد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز :آموزش و بازدید دانش آموزان از مرکز اورژانس در راستای افزایش آگاهی و فرهنگ سازی شروع شد
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398