چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس بیمارستانها

کارگاه آموزشی قارچهای سمی

مطالب/ کارگاه آموزشی قارچهای سمی

                           
      کارگاه آموزشی قارچهای سمی کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مسئولین اورژانس بیمارستانها و کارشناسان بهداشت محیط شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 7 خرداد 1397