پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ورود 100دستگاه آمبولانس

ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

مطالب/ ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت

                           
      ناوگان اورژانس استان آذربایجان شرقی جانی دوباره گرفت طی چهارسال 146دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس شده است.
چهارشنبه 9 خرداد 1397