چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ناجی بیمار

بالگرد اورژانس تبریز ناجی بیمار قلبی در شهرستان ملکان

مطالب/ بالگرد اورژانس تبریز ناجی بیمار قلبی در شهرستان ملکان

                           
      بالگرد اورژانس تبریز ناجی بیمار قلبی در شهرستان ملکان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت
شنبه 23 تير 1397