دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با محور اهر کلیبر

واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

مطالب/ واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت

                           
      واژگونی تریلر در محور اهر کلیبر قربانی گرفت سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت

چهارشنبه 25 مهر 1397