پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مصرف قارچ

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره مصرف قارچ های  موجود در طبیعت هشدار داد.

مطالب/ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره مصرف قارچ های موجود در طبیعت هشدار داد.

                           
      رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره مصرف قارچ های  موجود در طبیعت هشدار داد. دکتر فرزاد رحمانی افزود:از چیدن و مصرف قارچ های روییده در طبیعت و کوه و دشت خودداری کنید زیرا احتمال مسمومیت و مرگ درپی مصرف این نوع از قارچ ها بسیار بالاست.

چهارشنبه 21 فروردين 1398