شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ماموریت اورژانس 115

انجام بیش ازیکصدهزار ماموریت اورژانسی درسال98

مطالب/ انجام بیش ازیکصدهزار ماموریت اورژانسی درسال98

                           
      انجام بیش ازیکصدهزار ماموریت اورژانسی درسال98 رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: درسال 98 کارشناسان اورژانس در مجموع ، یکصد وهفت هزار و هشتصد و نود و هفت ماموریت تصادفی و غیر تصادفی انجام دادند.
يکشنبه 24 فروردين 1399