شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراسم دیدار

مراسم دیدار با آقای دکتر محمد حسین صومی

مطالب/ مراسم دیدار با آقای دکتر محمد حسین صومی

                           
      مراسم دیدار با آقای دکتر محمد حسین صومی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوشنبه 27 آبان 1392