دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت بحران

برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر

مطالب/ برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر

                           
      برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر     با حضور اعضای اصلی چارت مدیریت بحران بیمارستان HICS جلسه آموزشی و مانور دورمیزی در بیمارستان شبستر برگزار شد.
پنجشنبه 6 تير 1398