چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پیگرد قضائی

پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115

مطالب/ پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115

                           
      پیگرد قضائی توهین کننده به تکنسینهای اورژانس 115 مسئول امور حقوقی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اذربایجانشرقی گفت: تهدید و توهین در قانون جرم محسوب میشود و شامل پیگرد قضائی میشود و توهین و تهدید تکنسینهای اورژانس 115 که با توجه به سختی و فشار کار انجام خدمت میکنند, امری نابخشوده است

چهارشنبه 27 آبان 1394