پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با طرح آموزش عمومی

آموزش حلقه اصلی فرهنگ سازی

مطالب/ آموزش حلقه اصلی فرهنگ سازی

                           
      آموزش حلقه اصلی فرهنگ سازی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت:آموزش به دانش آموزان که در سن یادگیری هستند, میتواند در فرهنگ سازی بسیار تاثیر بگذارد

سه شنبه 10 آذر 1394