پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان علوی تبریز

ایست قلبی تنفسی سوپروایزر بیمارستان علوی تبریز

مطالب/ ایست قلبی تنفسی سوپروایزر بیمارستان علوی تبریز

                           
      ایست قلبی تنفسی سوپروایزر بیمارستان علوی تبریز رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت بعد از ظهر امروز سه شنبه اورژانس تبریز جهت کمک به احیا قلبی ریوی به بیمارستان علوی فراخوانده شد.
چهارشنبه 8 فروردين 1397