دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اجرای مانور زلزله

بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      بازدید کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای کاهش آسیب پذیری و آمادگی برای اجرای مانور زلزله کارشناسان EOC از خوابگاههای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بازدید کردند.
پنجشنبه 6 تير 1398